Přijímací řízení

Sociální a kulturní ekologie

• Charakteristika oboru

Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice.

• Popis ověření a kritéria hodnocení

Podoba přijímací zkoušky: oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy.


Požadovaná literatura:

1. MOLDAN, B.: Civilizace na planetě Zemi, Karolinum, 2018

2. RYNDA, I.: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. In: Hledání odpovědí na výzvy současného světa. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2000.

3. ERIKSEN, T. H.: Syndrom velkého vlka. Brno: Doplněk, 2010

4. HÁK, Tomáš. Metabolismus společnosti: materiály, energie a ekosystémy. V Praze: Karolinum, 2015.

5. FINE, G. A.: Jak se dělá příroda a ochočuje divočina: Problém "vysbírávání" lesů v houbařské kultuře. Biograf, 24, 88 odst. 2001Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.


Kritéria hodnocení:

Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

• Podmínky přijetí

1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;

2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

• Doporučená literatura, model. otázky

Další informace o oboru a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-1546.html

• Informace o uplatnění absolventů

Absolvent zná souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí historicky i v současnosti, v přírodovědném minimu a v širokém spektru společenských věd. Detailně zná strategii udržitelného rozvoje. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a výzkumy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních.


Naše absolventky a absolventi působí ve státní správě (ministerstvo životního prostředí a jiná ministerstva), v místní správě (např. odbory životního prostředí krajských a místních úřadů), v úřadech jiných zemí včetně aparátu Evropské unie, v komerční sféře (např. prestižní světové auditorské a expertní firmy), v nevládních organizacích, v úřadě i v přírodě současně (Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), ve sdělovacích prostředcích, ve vědě, výzkumu a ve školách všech stupňů.Poslední změna: 21. říjen 2020 14:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám