• Studium
  • Seminář odborníků životního prostředí

Seminář odborníků životního prostředí

  • 1. semestr: Územní a druhová ochrana přírody


Povinně volitelný předmět volně navazuje na cyklus terénních praxí. Studující se seznamují s problematikou územní a druhové ochrany přírody a krajiny v jednotlivých tematických okruzích v kombinaci teoretického výkladu a případových studií. Postupně se představují kategorie ochrany přírody a související instituce a programy (Natura 2000, program UNESCO Člověk a biosféra, Územní systémy ekologické stability, územní plán a stavební řád, druhová ochrana in situ a ex situ atd.). Seminář sestává z přednášek předních odborníků z oblasti životního prostředí a jeho územní i druhové ochrany, zpravidla nikoli z akademické sféry, ale z oblasti veřejné správy, z nestátních neziskových organizací apod.


  • 2. semestr: Složky životního prostředí a antropogenní dopady


Seminář sestává z přednášek předních odborníků z oblasti životního prostředí, z akademické sféry, ale i z praxe (Ministerstvo životního prostředí, NNO) v rámci nichž jsou představeny jednotlivé složky životního prostředí, včetně složek vytvořených člověkem a dále je rozebírána jejich role v životním prostředí jako celku a lidské působení na ně. Ve druhé polovině semestru jsou probírány hlavní vlivy antropogenního původu, především energetika, doprava a chemizace prostředí. Hostování je zajištěno částečně recipročně ve spolupráci s významnými akademickými pracovišti České republiky (AV ČR, MU Brno, UP Olomouc ad.).


  • 3. semestr: Lokální rozměr udržitelnosti aneb budování dobrého lidského společenství


Zváni jsou přední čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku, zpravidla nikoli z akademické sféry, ale z praxe (Evropská unie, politika a veřejná správa, jednotlivé ministerské resorty, nestátní neziskové organizace, ale i podnikatelská sféra). Studenti se tak mohou seznámit se společenskou praxí ve fungování společenství na místní úrovni, ale výběrově až po úroveň státní správy. Hlavním cílem není teoretické vzdělání, ale aplikace, poznání společenské praxe, někdy v případových sondách, a diskuse.


  • 4. semestr: Hodnotový a duchovní rozměr udržitelnosti


Seminář sestává z přednášek předních odborníků z různých společenskovědních oborů, a to téměř výhradně z akademické sféry, v jejichž rámci jsou představeny jednotlivé hodnotové a etické aspekty udržitelného rozvoje, mj. vztah největších světových náboženství k přírodě a životnímu prostředí. Hostování je zajištěno částečně recipročně ve spolupráci s významnými akademickými pracovišti České republiky (AV ČR, MU Brno, UP Olomouc ad.)
Poslední změna: 2. březen 2023 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám