Studijní plán

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Složení souborných zkoušek (částí Státní závěrečné zkoušky)


Povinné předměty

Povinný základ pro všechny studenty (povinné předměty)


 1. Člověk a příroda v době industrializace (Matoušek). 


 2. Ochrana přírody - aplikovaná věda (Pavličko).


 3. Krajinná ekologie a přírodní zdrajo (Bartoš). 


 4. Environmentální ekonomie I. a II. (Vejchodská).


 5. Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky (Dvořák). Vývoj politiky a práva EU od Římských smluv, důraz na současný stav.


 6. Environmentální politika a právo (Stejskal). Právní rámec ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obecně a v České republice.


 7. Environmentální sociologie  (Novák). Základní pojmy a vymezení problémů. Hlavní směry environmentální sociologie podle jednotlivých škol a autorů.


 8. Seminář k environmentální sociologii  (Novák). Četba odborných textů a diskuse k nim.


 9. Globální problémy životního prostředí (Janoušková). Současná environmentální problematika v globální perspektivě – příčiny a podoba současného stavu, politická, technická, zelená ekonomika, společenské odpovědi.


 10. Politika a ekonomie (Rynda).


 11. Letní škola


 12. Sociální ekologie I. a II. (Rynda). Základní pojmové okruhy SKE, jejich vzájemné souvislosti, předpoklady k výkladu strategie udržitelného rozvoje.


 13. Urbánní atropologie (Pauknerová, Gibas).


 14. Světové biomy a biotopy České republiky (Bartoš). Přehled světových biomů (jejich charakteristika, souvislosti s globální ekologií, využití a ohrožení); v návaznosti na tento výklad přehled základních biotopů České republiky (charakteristika, souvislosti – vztahy k ostatním biotopům, význam, využití a ohrožení).


 15. Kulturní ekologie I. a II. (Soukup). Význam tradice a kultury v současné společnosti ve vztahu k udržitelnému rozvoji, historický vývoj – evoluční hledisko.


 16. Aktuální texty k udržitelnému rozvoji (Rynda)


 17. Základy ekologie (Bartoš). Základy ekologie a krajinné ekologie s přihlédnutím ke globálním souvislostem.


 18. Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I. a II. (Hák)


 19. Ekologická antropologie (Kuřík)


 20. Diplomní seminář I. a II. (Rynda)


 21. Environmentální sociologie součastnosti (Novák)


 22. Seminář k environmentální sociologii (Novák)


 23. Environmentální etika (Daněk)


Povinně volitelné předměty

 1. Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny (Hájek). Počátky, postupné prosazování a posléze všeobecný rozvoj moderní kapitalistické ekonomiky.


 2. Metody archeologického a historického studia (Matoušek ‒ Hájek).


 3. Průmyslová revoluce kolem nás (Matoušek – Hájek). Tématické exkurze po Praze a nejbližším okolí zaměřené na dílčí aspekty modernizačních procesů a na jejich odraz v přírodním, resp. životním prostředí (ekonomika, doprava, bydlení, zásobovaní vodou a kanalizace, sociální otázky, veřejná zeleň, proměny venkovské krajiny).


 4. Vývoj krajiny města a neměsta (Matoušek). Historický vývoj (úvod ‒ globální pohled, dále české země).


 5. Aktuální texty k udržitelnému rozvoji (Rynda). Aktuální dokumenty z oblasti teoretické, politické, obecně společenské.


 6. Strategie kvalitativního výzkumu (Novotná).


 7. Exkurzní seminář I. a II. (Rynda)


 8. Krize jako příležitost I. a II. (Rynda a kol.)


 9. Metody sociologického výzkumu kvantitativní (Čermák)


 10. Nadstandardní aktivity (Rynda)


 11. Bilogický náhled světa (Sádlo)


 12. Četba textů z environmentální sociologie (Novák, Kuřík)


 13. Tvorba krajinných scénářů (Bartoš, Rynda)


 14. Právní principy cyklu environmentální politiky (Stejskal)


 15. Seminář odborníků I ‒ ochrana přírody a krajiny


 16. Seminář odborníků II ‒ lokální rozměr udržitelného rozvoje: budování společenství


 17. Seminář odborníků III ‒ hodnoty, ideologie a udržitelný rozvoj


 18. Seminář odborníků IV ‒ aktuality udržitelného rozvoje


 19. Terénní praxe I. a II.


 20. Globální koncepce ochrany ŽP (Moldan)


 21. Metody etnografického výzkumu (Kuřík)


 22. Strategie kvalitativního výzkumu (Novotná)

 

Složení souborných zkoušek (částí Státní závěrečné zkoušky)

 1. SZZk1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie


 2. SZZk2: Aplikační rozměr sociální a kulturní ekologie


 3. SZZk3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie


 4. SZZk4: Obhajoba magisterské diplomové práce

 

SZZ1: Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Globální problémy životného prostředí (Janoušková)

 • Krajinná ekologie (Bartoš)

 • Základy ekologie (Bartoš)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I. a II. (Hák)

Možnost absolvovat po druhém semestru.


SZZ2: Aplikační rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Politika a ekonomie udržitelného rozvoje (Rynda)

 • Environmentální politika a právo (Stejskal)

 • Environmentální ekonomie I. a II. (Vejchodská)

Možnost absolvovat po třetím semestru.


SZZ3: Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

 • Environmentální politika a právo EU pro neprávníky (Dvořák)

 • Sociální ekologie I. a II. (Rynda)

 • Kulturní ekologie I. a II. (Rynda)

Možnost absolvovat po čtvrtém semestru.Poslední změna: 18. květen 2017 13:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám