• Lidé
  • Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.Vzdělání:

2003-2006 Národohospodářská fakulta, VŠE, doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika (titul Ph.D.)

1996-2003 Národohospodářská fakulta, VŠE, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika (titul Ing., diplom s vyznamenáním)

1996-2001 Lesnická fakulta, ČZU, studijní program Krajinné inženýrství, obor Krajinné inženýrství, specializace Aplikovaná ekologie (titul Ing., diplom s vyznamenáním)

1999 Universität Bayreuth, Německo, Fakulta Přírodovědecká, program Socrates Erasmus na ČZU


Pracovní zkušenosti:

V mezidobí na mateřské dovolené (*2007, *2010, *2013)

2019- Výzkumný pracovník a vyučující: Fakulta humanitních studií, UK

2018- Výzkumný pracovník a vyučující: Fakulta sociálně ekonomická, UJEP

2015- 2018 Externí spolupráce: Fakulta humanitních studií UK – výuka kurzů Environmentální ekonomie I a II.

2011- dosud Externí spolupráce: Přírodovědecká fakulta UK – výuka kurzu Environmentální ekonomie

2014-2017 Předsedkyně finančního výboru – politická pozice – Městská část Praha 8

2007-2013 Odborná asistentka (2011-2013 vedoucí katedry): Katedra ekonomiky životního prostředí, Národohospodářská fakulta VŠE – výuka přednášek a cvičení ke kurzům z oblasti ekonomie životního prostředí v ČJ a AJ pro bakaláře (úvod) a magistry (pokročilí); garance a výuka kurzu Životní prostředí měst a regionů; vedení bakalářských a diplomových prací

2006 Asistentka: Katedra ekonomiky životního prostředí, Národohospodářská fakulta VŠE, výuka kurzů z oblasti environmentální ekonomie a kurzu Životní prostředí měst a regionů

2002-2007 Projektová manažerka: konzultační projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ochrany životního prostředí a veřejných služeb obcí ve společnostech CityPlan spol. s r.o., Porsenna o.p.s.

2000-2004 oikos Praha při VŠE – pozice prezidentka (oikos - Mezinárodní organizace pro udržitelnou ekonomii a management – studentská organizace)


Jazykové znalosti: angličtina – pokročilá znalost

němčina – aktivněPC: obecná uživatelská znalost + jazyk R pro statistické analýzy


Ocenění: Cena rektora za prestižní publikaci (2006) VŠE, Praha.
Publikace – vybrané:

VEJCHODSKÁ, E.: Tradable planning permits versus auctioned tradable development rights: different trading agents, different policy outcomes. Journal of Environmental Planning and Management, 59.8, 2016, pp. 1418-1437. (IF 2016 1.560)

VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍKOVÁ, L., MALÝ, V.: Evaluating the regulatory burden: Pollutant release and transfer reporting costs, Prague Economic Papers, 25/6, 2016, pp. 671-685. (IF 2016 0.710).

VEJCHODSKÁ, E.: Cost-benefit analysis: Too often biased. E & M Ekonomie a Management, 2015, 4: 68-77. (IF 2015 1.242)

KOTÍKOVÁ, E.: Životní prostředí v ekonomické teorii, Politická ekonomie, Vol.54/2, pp. 261-273, 2006

DOLEŽELOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E.: Mnichovský model: Nastavení finanční participace investorů na základě zastavitelnosti území, Urbanismus a územní rozvoj, 3/2018.

VEJCHODSKÁ, E. Nástroje územního rozvoje založené na podmíněnosti práva k výstavbě a jejich využití v evropských zemích, Urbanismus a územní rozvoj, 1/2017, pp.13-16.

VEJCHODSKÁ, E., J. LOUDA. Partnerství obcí s veřejností při správě městské zeleně, Urbanismus a územní rozvoj, 3/2017.

MALÝ, V., SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E. Vyvolané náklady firem v ČR související s ohlašováním do integrovaného registru znečišťování. Waste Forum, 2012, No. 4, pp. 184-190.

HLAVÁČEK, I., VEJCHODSKÁ, E. Matematické modely oceňování amerických kupních opcí. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2010, 55.2: 133-138.

SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍK, J., et al.: Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 288 s. ISBN 978-80-87197-45-5, 2012. 288 p.

ŠEFLOVÁ, J., aj. Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 110 s. ISBN 978-80-87197-60-8. (Další autoři: ČTRNÁCTÝ, J., KRAFT, S., MALÝ, V., SLAVÍK, J., VEJCHODSKÁ, E., VOJÁČEK, O.).

ŠAUER, P., DVOŘÁK, A., KREUZ, J., ČIHÁKOVÁ AGUILAR, S.E., VOJÁČEK, O., SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E., ZIMMERMANNOVÁ, J.: Analýza studované literatury z hlediska použitých metod zkoumání. In: ŠAUER, P., DVOŘÁK, A. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí III. Příbram: SEPTIMtisk, 2008, s. 81–118. 150 s. ISBN 978-80-904032-1-5.

VEJCHODSKÁ, E. Rešerše dostupných publikací k metodologii a metodám ex-post analýz z oblasti ekonomických studií kvality života ve městech. In: ŠAUER, P. aj. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí. Praha: Oeconomica, 2006, s. 186–206. ISBN 80-245-1146-0.

VEJCHODSKÁ, E. Parkování na Žižkově v Praze. In: ŠAUER, P., LISA, A., aj. Environmentální ekonomie a politika: Výukové případové studie. Praha: UK, 2007, s. 238–268. ISBN 978-80-87076-08-8.


Projekty vědy a výzkumu:

TAČR TL02000456: Ekonomické nástroje v územnı́m plánovánı́ (2019-2020) - řešitel

COST Action: Public Value Capture of Increasing Property Values (CA17125) – člen management committee

OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435 - Smart City - Smart Region - Smart Community (2018-2022) – člen řešitelského týmu

TAČR TL01000462 Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility (2018-2019) – člen řešitelského týmu

FIN. MECHANISMUS EHP/NORSKO: EHP-CZ02-OV-1-036-2015 UrbanAdapt (2015-2016) – člen řešitelského týmu

IGS VŠE: 04/07 Hodnocení modelů politik rozvoje území (2012-2014) – řešitel

GAČR: Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými změnami a kvalitou životního prostředí (2006-2008) - člen řešitelského týmuPoslední změna: 20. březen 2019 13:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám