• Lidé
  • Ing. Michael Bartoš, CSc.

Ing. Michael Bartoš, CSc.Michael Bartoš se narodil 16. února 1954 v Praze, do základní devítileté školy chodil v Masné ulici na Starém Městě, gymnásium navštěvoval na Žižkově, Sladkovského náměstí, kde maturoval v roce 1973. Poté nastoupil na Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze Suchdole, kterou ukončil v roce 1978 titulem zemědělský inženýr. V roce 1987 obhájil kandidátskou práci v oboru Zemědělské a lesnické vědy, rovněž na VŠZ v Praze. Poté absolvoval postgraduální studium "Tvorba a ochrana krajiny", Lesnický ústav, VŠZ, Kostelec nad Černými Lesy (1980 – 1981); následovalo postgraduální studium "Technologie pro ochranu životního prostředí" (Technischer Umweltschutz), EIPOS, Technická univerzita Drážďany, Německo (1994).
Od roku 1979 do roku 2009 byl odborným (později vědeckým) pracovníkem Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR (dříve Ústav krajinné ekologie ČSAV) v Českých Budějovicích. Od roku 2009 byl pedagogickým pracovníkem na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, kde vyučoval do roku 2016 předměty „Krajinná ekologie a péče o krajinu“; „Aplikovaná ekologie (pro techniky)“, „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“ a v rámci výuky organizoval řadu pravidelných exkurzí.
Na Fakultě humanitních studií UK v Praze působí od roku 2010 jako vyučující předmětů „Základy ekologie“, „Krajinná ekologie“, „Světové biomy a biotopy ČR“ a „Metody scénářů v krajinné ekologii“.
Ze zahraniční pedagogické činnosti nutno zmínit výuku v roce 1994 na Universidad de Buenos Aires, Facultad de agronomia, „Ecología de paisajes. Papel del hombre en el desarrolo del paisaje“ a dlouholetou spolupráci s CIPSEM – Technickou univerzitou v Drážďanech (1990-2009) s výukou v rámci UNEP/UNESCO/BMU International Postgraduate Course on Environmantal Management „Issues on nature conservation“.
Zúčastnil se řady domácích i zahraničních projektů a sám byl hlavním řešitelem projektů: „Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí“. Projekt GA ČR (2007 – 2010) a „GREEN BELT – Protection and valorization of the longest habitat system in Europe.“ Projekt EU, Interregn IIIB, CADSES (2006 – 2008).


Publikační aktivita je bohatá, čítá přes sto recenzovaných zahraničních i domácích publikací včetně několika monografií.


Michael Bartoš je již 40 let ženatý, má dva syny a pět vnoučat. Mezi jeho záliby patří kromě zemědělských prací, staré zemědělské mechanizace a historických bicyklů, cestování a vlastivěda, dříve pak různé individuální sporty, jako je triatlon, dálkové běhy a závody osamělých velocipedistů.
Příloha – pět posledních publikací:


1. Bartoš, M., Rynda, I. (2016): Venkovská humna – jejich ekologická a sociální funkce. AUSPICIA, Vol. 13, (1), ISSN 1214‒4967 (s. 197-210)


2. Bartoš, M. (2015): Může amenitní migrace zmírnit krizi české venkovské krajiny? In: Rynda, I. (ed.). Krize: společnost, kultura a ekologie. Praha: Togga, s. 143 – 152, ISBN 978-80-7476-086-0


3. Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J., Moss, L.A.G. (2014): The Czech migration for amenities. In: Moss, L.A.G., Glorioso, R.S. (eds.): Global amenity migration: Transforming rural culture economy and landscape. The New Ecology Press, Kaslo, BC, Canada & Port Townsend, WA, USA, p. 279 – 292. (ISBN 978-0-9936351-0-6)


4. Novotná, M., Preis, J., Kopp, J., Bartoš, M. (2013): Changes of the Migration in Rural Regions of the Czech Republic: Position and Perspectives. Moravian Geographical Reports, 21 (3), p. 37-54 (ISSN 1210-8812)


5. Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J., Zemek, F. (2013): Green Belt – vom Eisernen Vorhang zum Grünen Band des Lebens. In: Dokoupil, J., Kopp, J. (eds): Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und sozioökonomischen Systeme. Verlag Západočeská univerzita, Plzeň, S.70-82 (ISBN 978-80-261-0262-5)
Poslední změna: 8. říjen 2017 22:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám