• Lidé
 • prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Studium

 • 1973-1978 studium na katedře obecných dějin a pravěku, obory prehistorie – historie Filozofické fakulty UK. Studium jsem zakončil diplomní prací „Počátky únětické kultury v Čechách“ (1978, 139 s., 48 tab.).

 • Titulu PhDr. jsem dosáhl v r. 1985.

 • 1983-1988 studium formou externí aspirantury při Archeologickém ústavu ČSAV v Praze. Aspiranturu jsem zakončil disertační prací „Postmezolitické nálezy z Českého krasu a využívání jeskyní v postmezolitickém vývoji ve střední Evropě“ (1987, 224 s., 165 tab.).

 • 20.10.2005 jsem na Filosofické fakultě UK úspěšně obhájil habilitační práci „Třebel. Krajina po bitvě“.

 • K 1.2. 2006 jsem byl rektorem UK jmenován docentem pro obor archeologie

 • ​K 1.2. 2012 jsem byl prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor sociální a kulturní antropologie


Zaměstnání

 • 1979-1991 Okresní muzeum v Berouně, archeolog

 • 1991-1995 Národní muzeum, oddělení prehistorie a protohistorie

 • 1995-2001 Archeologický ústav AV ČR v Praze

 • Od r. 2001 Fakulta humanitních studií UK, katedra Obecné antropologie

 • Od r. 2012 Fakulta humanitních studií UK, katedra Sociální a kulturní ekologie.


Archeologická památková péče

Jako zaměstnanec Okresního muzea v Berouně jsem v letech 1979-91 prováděl na berounském okrese archeologické dohledy a záchranné a předstihové výzkumy při zemních pracích nejrůznějšího druhu. Každý rok zhruba 20 terénních akcí.


Nejvýznamnější záchranné a předstihové výzkumy:

 • Beroun – Plzeňské předměstí 1979-80 (společně s P. Charvátem z Archeologického ústavu ČSAV v Praze). Polykulturní naleziště na staveništi panelového sídliště. Neolit – raný novověk. Nejvýznamnější část objektů tvořily relikty osady z doby římské (prvá čtyři století našeho letopočtu).

 • Lochovice 1980. Staveniště mateřské školky a elektrická přípojka k papírně. Raně středověká osada a pohřebiště.

 • Loděnice 1981-84. Stavba dálnice. Neolitická a laténská osada.

 • Chodouň 1983-90 . Staveniště JZD. Neolitická osada.

 • Karlštejn – Poučník 1989. Stavba parkoviště. Raně středověké pohřebiště.


Systematický vědecký výzkum

1. Terénní i teoretické studium archeologických nálezů ze skalních dutin.

Terénní výzkumy jsem prováděl v Českém krasu (1980-1985 jeskyně Ve stráni v Údolí děsů u Srbska; 1984-1986 jeskyně Ve vratech/Axamitova brána na vrchu Kotýzu; 1986 jeskyně Dolní u Koněprus; 1989-1994 skalní svatyně na vrchu Bacínu u Vinařic).


2. Archeologický výzkum novověku.

2.1. Archeologický, resp. komplexní interdisciplinární výzkum novověkých bojišť.

V letech 1980-1984 jsem spolu s J. Hájkem (dnes Historický ústav AV ČR Praha) a Fr. Kubů (dnes Muzeum Prachatice) systematicky zkoumal relikty opevnění ze sedmileté války (1759) v Nebesích u Aše.


V letech 1988-1990 jsem společně s P. Medunou a J. Žegklitzem (oba Archeologický ústav AV ČR v Praze) a v letech 1998-2003 samostatně, resp. se studenty IZV a FHS UK jsem systematicky zkoumal bojiště ze třicetileté války u Třebele (okr. Tachov) z roku 1647. Souběžně jsem zahájil projekt systematického mezioborového studia ikonografických pramenů k bojištím třicetileté války na území České republiky. Ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT projekt běží do současné doby.


Od roku 2010 provádím ve spolupráci s tachovským muzeem systematický výzkum bojiště z roku 1621 u Rozvadova.


2.2. Archeologický, resp. komplexní interdisciplinární výzkum raně novověkého hrnčířství.

V 80. letech jsem se spolu s etnografy V. Scheuflerem a V. Štajnochrem věnoval studiu novověké keramiky (tzv. berounského zboží) z konce 16.- počátku 18. století.


3. Industriální období

Od roku 2007 se společně se studenty FHS UK věnuji systematicky komplexnímu studiu vzniku a vývoje industriální společnosti a kultury v Čechách. Zvláštní zřetel věnujeme vývoji vztahu člověka a jeho přírodního prostředí. Od roku 2011 se systematicky věnuji problematice individuální a masové rekreace v době industrializace. Od roku 2012 se věnuji archeologickému studiu výroby dřevěného uhlí na Křivoklátsku v době industrializice.


Grantové projekty

GAAVČR A9002805

Roky: 1998-99

Název: Bacín. Kultovní místo z doby halštatské v Českém krasu

Téma: Dokončení (syntéza) poznatků z komplexního interdisciplinárního výzkumu pravěké skalní svatyně v Českém krasu.


GAUK 307/2003/A-HN/FHS

Rok: 2003

Název: Třebel 1647. Archeologický výzkum bojiště ze třicetileté války

Spoluřešitelé: B. Kolárová a M. Kovandová

Téma: Společně se studentkami B. Kolárovou (FHS UK) a M. Kovandovou (FS ČVUT) dokončení a vyhodnocení výsledků systematického interdisciplinárního studia bojiště ze třicetileté války.


GAČR 404/06/0256

Roky: 2006-08

Název: Obraz a realita. Bojiště třicetileté války v Čechách v díle M. Meriana

Spoluřešitelé: B. Altová a J. Šimek

Téma: Komplexní, mezioborové studium ikonografických pramenů k bojištím třicetileté války v Čechách. Primárně zaměřeno na rytiny publikované v dílech M. Meriana Theatrum Europaeum a Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae.


GAČR 404/09/0090

Roky: 2009-10

Název: Vývoj krajiny Čech v preindustriálním a industriálním období. Změna nebo kontinuita?

Téma: dokončení a publikace rukopisu monografie „Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální“.


Pedagogická činnost

V letech 1998-2000 jsem působil jako externí učitel na Institutu základů vzdělanosti UK, obor archeologie.

Od roku 2001 jsem zaměstnán na Fakultě humanitních studií UK, na katedře obecné antropologie. Na bakalářském i magisterském stupni přednáším problematiku archeologie.

Od roku 2007 přednáším problematiku archeologie novověku na katedře archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradce Králové.

Od roku 2010 přednáším problematiku industriální archeologie na katedře hospodářských dějin Filosofické fakulty UK.

Od roku 2012 přednáším historickou ekologii s důrazem na dobu industrializace na katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK.

Populárně naučná činnost

V době, kdy jsem byl zaměstnán v Okresním muzeu v Berouně a v Národním muzeu, jsem připravil přibližně dvě desítky výstav. Z nich nejvýznamnější byly:


1992 a 1994 Doteky pravěku a antiky I a II – hmatové archeologické výstavy pro návštěvníky s vadami zraku (spoluautoři  M. Dufková, NM a J. Fridrich, Archeologický ústav AV ČR Praha).

1996 Člověk a jeskyně v Českém krasu.

(Všechny tři uvedené výstavy se uskutečnily v Národním muzeu)


V r. 2004 jsem se společně s dr. M. Šmolíkovou podílel na přípravě hmatové archeologické výstavy pro návštěvníky s vadami zraku Díváme se rukama – Seznamte se s archeologií 1. Výstava se uskutečnila v Muzeu hl. m. Prahy.


V letech 2010-12 jsem spolupracoval na přípravě výstavy o bitvě u Lützenu (1632) v muzeu v Lützenu.


Další odborné aktivity

Redakční práce

V letech 1988-1992 vedoucí redaktor sborníku Český kras (vydavatel Okresní muzeum v Berouně).

V letech 1993-1995 vedoucí redaktor časopisu Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností (vydavatel Národní muzeum).

V letech 1996-2000 vedoucí redaktor časopisu Archeologické rozhledy (vydavatel Archeologický ústav AV ČR v Praze).


Členství v komisích a panelech grantových agentur:

V letech 2004-08 člen podoborové komise 404 – historické vědy Grantové agentury České republiky.

V letech 2008 - 2012 člen Oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy, sekce společenské vědy – historie, národopis

V letech 2009 - 2013 člen hodnotícího panelu P 405 Historické vědy a národopis GAČR

Členství v oborových komisích a vědeckých radách

Od roku 2009 člen oborové rady studijního programu P7105 Historické vědy, oborové komise pro studijní obor Archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Od roku 2010 člen Vědecké rady Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 2010 garant studijního programu sociální a kulturní ekologie na FHS UK


Jiné

V letech 2004-2006 člen Akademického senátu FHS UK

​Od roku 2009 jsem členem správní rady České společnosti archeologické o.p.s.Poslední změna: 20. září 2017 10:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra sociální a kulturní ekologie

Fakulty humanitních studií

Univerzity Karlovy

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


místnost 6010, 6011

tel. 251 080 352/4


Jak k nám